จรรยามารยาทในการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Netiquette)

  • PDF
  • พิมพ์
  • อีเมล

 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นมีกลไกที่ก่อเกิดพฤติกรรมเสมือนสังคมแห่งความเป็นจริงสังคมหนึ่ง เพียงแต่ในบางครั้งผู้ใช้อาจไม่แสดงตัวตน บทบาท หรือปฏิบัติตามแบบแผนทางสังคมอย่างเช่นที่ตนได้ ปฏิบัติอยู่ ดังนั้น การใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงประกอบไปด้วยกลุ่มบุคคลที่ซื่อสัตย์ทั้งต่อตัวเอง และต่อผู้อื่น และกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมในทางตรงกันข้าม

ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหลาย ทั้งผู้ใช้งานที่เพิ่งเริ่มรู้จักสังคมอินเทอร์เน็ตและผู้ใช้งานที่มี ประสบการณ์สูง ควรมีแนวปฏิบัติเพื่อปัองกันรักษาตนเองและสังคมแห่งนี้ ให้เป็นสังคมที่ประกอบด้วย กิจกรรมที่สร้างสรรค์มากกว่าทำ ลาย ตลอดจนเป็นสังคมแห่งการกระจายข้อมูลข่าวสาร ความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการสร้างเสริมปัญญาให้กับมนุษย์สืบไป

Rule 1: Remember the Human

ปฏิบัติกับผู้อื่นเหมือนกับที่เราอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตัวเราเอง หรือคำนึงถึงใจเขาใจเราในการ สื่อสารข้อมูลด้วยถ้อยคำบนอินเทอร์เน็ต

Rule 2: Adhere to the same standards of behavior online that you follow in real life

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จารีตประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม ตลอดจนบรรทัดฐานอื่นๆ ที่พึงปฏิบัติ ในสังคมอินเทอร์เน็ตเฉกเช่นที่พึงปฏิบัติในสังคมโลก

Rule 3: Know where you are in cyberspace

ใช้เวลาอย่างพอเพียงเพื่อศึกษากฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ หรือข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นของสังคม อินเทอร์เน็ตแห่งนั้นก่อนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

Rule 4: Respect other people's time and bandwidth

ระมัดระวังการเขียนหรือส่งข้อความต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตเพื่อไม่ให้ผู้อ่านหรือรับข้อมูลเสียเวลา เปล่าในการอ่านข้อความที่ไม่มีประโยชน์หรือสาระใดๆ และให้ประหยัดการใช้ช่องทางการสื่อสารบน อินเทอร์เน็ตเพื่อส่งข้อมูลเท่าที่จำเป็น ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านหรือรับข้อมูลไม่เสียเวลาในการอ่านข้อมูลที่ไม่ เป็นความจริง ไม่จำเป็น ไม่มีประโยชน์ หรือไร้ซึ่งสาระ

Rule 5: Make yourself look good online

ใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เพื่อให้การสื่อสารด้วยถ้อยคำเป็นไปอย่างถูกต้องตาม หลักภาษา ตรวจสอบในเนื้อหาว่าเป็นภาษาที่เข้าใจได้ ชัดเจน และส่งมอบในสิ่งที่ต้องการสื่อสาร หรือไม่ รวมทั้งใช้ภาษาที่สุภาพชนทั่วไปพึงใช้ ไม่ใช้ภาษาที่ก่อให้เกิดการแตกแยกหรือเสียดสี

Rule 6: Share expert knowledge

ร่วมแบ่งปันความรู้ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้แก่สังคมอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สังคมนี้เป็นสังคมแห่ง ความรู้และเติบโตอย่างยั่งยืน

Rule 7: Help keep flame wars under control

ช่วยกันหลีกเลี่ยงสงครามแห่งการโต้แย้งกันที่ไม่รู้จักจบ การอภิปรายกันอย่างมีเหตุมีผลเป็นสิ่ง ที่ก่อเกิดสิ่งดีๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอินเทอร์เน็ตต่อไป แต่การโต้แย้งกันหรือถกเถียงกันด้วย อารมณ์และความรู้สึกจะไม่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ใดๆ กับสังคมอินเทอร์เน็ต

Rule 8: Respect other people's privacy

เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นที่อยู่ร่วมกันบนอินเทอร์เน็ต ไม่บุกรุกหรือเข้าถึงข้อมูลส่วน บุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

Rule 9: Don't abuse your power

ไม่ใช้อำนาจที่มีในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทางที่ผิด (เช่น ไม่ใช้สิทธิในฐานะผู้ดูแลระบบเพื่อ เข้าถึงหรือเปิดดูอีเมล์ของผู้อื่น เป็นต้น)

Rule 10: Be forgiving of other people's mistakes

ให้อภัยผู้อื่นสำหรับการกระทำที่ผิดพลาด เพื่อให้สังคมอินเทอร์เน็ตเป็นสังคมที่น่าอยู่และถ้อยที ถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน หากต้องการติหรือเตือนในสิ่งที่ผิดพลาด ให้กระทำอย่างหวังดี เหมาะสม และ สุภาพ

สรุป

สำ หรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตหลายท่านที่ได้อ่านและพิจารณาเห็นว่าข้อความข้างต้น เป็นแนวทางที่ควรส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ ท่านสามารถนำแนวทางเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม กับสังคมของท่านต่อไป โดยท่านสามารถส่งอีเมล์มาแสดงความเห็นหรือขออนุญาตได้ตามที่อยู่อีเมล์ แอดเดรส อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ท้ายสุดนี้ ทีมงาน ThaiCERT ขออ้างอิงและขอบคุณ Mrs.Virginia Shea ผู้ที่เขียนและเผยแพร่ กฎเหล่านี้ “The Core Rules of Netiquette” บนเว็บไซต์ netnewbies ซึ่งเป็นสังคมแห่งหนึ่งที่น่าเยี่ยม ชม เนื่องจากเป็นเว็บไซต์ที่เน้นการเผยแพร่สิ่งดีๆ ให้กับสังคมอินเทอร์เน็ต

 

เรียบเรียงโดย: ดร.บรรจง หะรังษี และ ดวงกมล ทรัพย์พิทยากร

ขอบคุณข้อมูลจาก Thaicert

 
Free Joomla Templates by JoomlaShine.com