แผนกลยุทธ์

แผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิต

 

ตารางที่ 1.1 แผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิต

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

นโยบาย

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการแรงงานและเพิ่มจำนวนบัณฑิตในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน ทั้งในด้านความสามารถและความมีคุณธรรมและจริยธรรม

 

 

 

 

1.1    ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ร้อยละ 80

 

 

 

1.2    ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์

ร้อยละ 85

 

 

1.3    ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต

ระดับ 3.51

 

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ CLICK ดังนี้

C = Concrete in IT

     (รู้แจ้งด้านไอที)

L = Leadership

     (ความเป็นผู้นำ)

I = Intelligence

     (ฉลาดหลักแหลม

       มีไหวพริบ)

C = Courtesy

     (ความสุภาพ  

       อ่อนโยน)

K = Keep it up

     (อดทน อดกลั้น

     ไม่ท้อถอย)

ส่งเสริมให้มีโครงการอบรม

เพิ่มศักยภาพของนักศึกษา

โดยเน้นคุณสมบัติ CLICK

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละโครงการ

    

อย่างน้อย

ระดับ 3.51

 


แผนกลยุทธ์ด้านภาพลักษณ์

 

ตารางที่ 1.2 แผนกลยุทธ์ด้านภาพลักษณ์

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

นโยบาย

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

 1. บ้านไอทีแห่งความอบอุ่น เชื่อมโยงเครือข่ายแห่งการเรียนรู้

จัดโครงการที่เสริมสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ อาจารย์ ระหว่างพี่และน้อง

ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ

1.1 

 

ระดับ 3.51

 

 1. เรียนอย่างมีความสุข

บูรณาการ การเรียนรู้ด้วยการฝึกฝน

มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในแต่ละรายวิชา

ระดับความพึงพอใจของ   ผู้เรียน

ระดับ 3.51

 

 1. ปั้นนักปฏิบัติที่สรรค์สร้าง มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

 

จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในเชิงปฏิบัติให้กับนักศึกษา

จำนวนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดให้กับนักศึกษาภายในคณะฯ

อย่างน้อย 1 โครงการ ต่อปีการศึกษา

 1. สร้างผลงานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีเพื่อสังคมทุกภาคส่วน

 

กำหนดให้วิชาโครงงานสารสนเทศจะต้องมีโครงงาน

ที่มีการนำไปใช้จริงกับชุมชน

หรือองค์กรภายนอก

จำนวนโครงงานที่ไปใช้จริงกับชุมชน หรือองค์กรภายนอก

 

อย่างน้อย 2 โครงการ ต่อปีการศึกษา

 

แผนกลยุทธ์ด้านการเรียนการสอน

 

ตารางที่ 1.3 แผนกลยุทธ์ด้านการเรียนการสอนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

นโยบาย

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

 1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

จัดทำแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ร้อยละของรายวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ร้อยละ 100

2.  จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ CLICK และความต้องการของตลาดแรงงาน

จัดให้มีโครงการเสริมทักษะ

และคุณลักษณะ CLICK

จำนวนโครงการเสริมทักษะและคุณลักษณะ CLICK

อย่างน้อย 2 โครงการ

 

3.  มีหลักสูตรที่มีวิชาเฉพาะทางที่ร่วมมือกับภาคส่วนภายนอก

1. จัดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษา  

   และวิชาฝึกงานในหลักสูตร

   ของคณะฯ

ร้อยละของหลักสูตรที่มีวิชา

สหกิจศึกษาและวิชาฝึกงาน

 

ร้อยละ 100

 

 

2. จัดให้มีวิชาเฉพาะทางที่

   ร่วมมือกับองค์กรภายนอก

จำนวนวิชาที่มีความร่วมมือ

กับองค์กรภายนอก

อย่างน้อย 1 วิชา

 1. สอบทวนหลักสูตร/รายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน

 

 

1. จัดให้มีการสอบทวน

   หลักสูตร

ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน

ร้อยละ 100

2. จัดให้มีคณะกรรมการ

   ควบคุมหลักสูตร และการ

   จัดการเรียนการสอน

 1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

 

1. มีการสำรวจความต้องการทางวิชาการของตลาด แรงงาน

ร้อยละของหลักสูตรที่ปรับปรุงตามความต้องการของตลาดแรงงานและกลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละ 100

2. ปรับปรุงหลักสูตรเมื่อถึงรอบ

   ของการปรับปรุงหลักสูตร


แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย

 

ตารางที่ 1.4 แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

นโยบาย

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในคณะฯ ให้เป็นนักวิจัยคุณภาพ

 

 

 

เพื่อสร้างนักวิจัยคุณภาพ เพื่อพัฒนาคณะฯ ไปสู่องค์กรที่เป็นเลิศทางด้านวิชาการ

 

1.1    ร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการอบรมพัฒนาการวิจัย

อย่างน้อยร้อยละ 30

1.2    ร้อยละของอาจารย์ประจำ ที่เข้าร่วมประชุม/เสนอผลงานวิจัย/วิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ในคณะฯ สร้างผลงาน วิจัยที่มีมาตรฐาน สากลอย่างต่อเนื่อง

 

1. เพื่อสร้างผลงานวิจัย

   มาตรฐานระดับสากลอย่าง

   ต่อเนื่อง

 

2.1 จำนวนหัวข้อวิจัย

 

 

 

จำนวน 3 หัวข้อต่อปีการศึกษา

จำนวน 5 ผลงานต่อปีการศึกษา

2. เพื่อนำผลงานวิจัยไปประยุกต์

     ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

   และประเทศชาติ

 

2.2 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับ

     การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

     ที่มีมาตรฐานสากล

จำนวน 1 เครือข่าย ต่อปีการศึกษา

2.3 จำนวนเครือข่ายการทำ

     วิจัยทั้งจากภาครัฐและ

     เอกชน

จำนวน 1 ผลงาน วิจัย

 

2.4 จำนวนผลงานวิจัยที่

   นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิด

     ประโยชน์ต่อสังคมและ

     ประเทศชาติในรอบ 5 ปี

 

 1. การจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์ในคณะฯ

เพื่อให้มีทุนสนับสนุนงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ให้แก่ อาจารย์ในคณะฯ

เงินสนับสนุนงานวิจัยและ

งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจำ

35,000 บาท

 

 


แผนกลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

 

ตารางที่ 1.5 แผนกลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

นโยบาย

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. สังคมให้การยอมรับการ

   บริการทางวิชาการแก่สังคม

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยเป็นที่ยอมรับของสังคม

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

2. บริการทางวิชาการแก่สังคม

ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย

   ในภาคส่วนต่างๆ

1. จัดให้มีการบริการทาง

   วิชาการแก่สังคมที่ผ่าน

   รูปแบบที่หลากหลายดังนี้

1.1 การเป็นกรรมการ

      วิชาการ

 

   1.2 การให้บริการด้าน

       วิชาการให้กับชุมชน

       หรือองค์กรภายนอก

    

 

 

จำนวนครั้งที่ได้รับเชิญเป็นกรรมการวิชาการ

 

จำนวนโครงการในการให้บริการวิชาการแก่สังคมหรือองค์กร   ภายนอก

 

 

 

1 ครั้ง

 

 

2 โครงการ

ต่อปีการศึกษา

 

 

แผนกลยุทธ์ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 

ตารางที่ 1.6 แผนกลยุทธ์ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

นโยบาย

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

 1. ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม

 

จัดให้มี/เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม

 

 

จำนวนกิจกรรมที่จัดโดยคณะ/เข้าร่วมกับส่วนกลาง/ร่วมกับ คณะอื่น ๆ / ร่วมกับองค์กรภายนอก

จำนวน 3 กิจกรรมต่อปีการศึกษา

 

 

 1. สืบสานประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีของไทย

 

จัดให้มี/เข้าร่วมโครงการ

สืบสานประเพณี ศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย

 

จำนวนโครงการที่จัดโดยคณะ/เข้าร่วมกับส่วนกลาง/ร่วมกับคณะอื่นๆ /ร่วมกับองค์กรภายนอก

จำนวน 2 โครงการต่อปีการศึกษา

 

 


แผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร

 

ตารางที่ 1.7 แผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

นโยบาย

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1.  ส่งเสริมบุคลากรในคณะฯ ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ

 

 

 

1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความ สามารถ เหมาะสมกับตำแหน่งภาระ หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

 

 

2. กำหนดให้มีการฝึกอบรม

     เทคนิคการสอน การพัฒนา

     ทักษะด้านเทคโนโลยี และ

     งานวิจัย

1.1    จำนวนโครงการที่เข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาการพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีการศึกษา

1.2  จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาการพัฒนาบุคลากรในแต่ละโครงการ

1.3 จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วม

     โครงการอบรมและหรือ

     การอบรมพิเศษด้าน

     วิชาชีพและ หรือโครงการ

     สัมมนาสายวิชาชีพในการ

     พัฒนาบุคลากรในแต่ละปี

     การศึกษา

จำนวน 3 โครงการต่อปีการศึกษา

 

จำนวน 4 คน ต่อโครงการ

 

 

จำนวน 4 คน ต่อปีการศึกษา

 

2.  สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับทุนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ให้บุคลากรขอทุนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

จำนวนอาจารย์ที่ได้รับทุนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ปีละ 1 คน

 


แผนกลยุทธ์พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ตารางที่ 1.8 แผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

นโยบาย

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

       คณะฯ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 1. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามภารกิจของคณะฯ

 

 

 

 

 

 

1. จัดสร้างฐานข้อมูลของคณะฯ

   เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

   งานคณะฯ และ ใช้เป็น

   แหล่งข้อมูลในการทำวิจัย

2. จัดทำเว็บไซต์ของคณะฯ

   เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

   ของคณะฯ

3. มีการใช้ระบบ E-learning

   มา ใช้ในการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

1.1 มีฐานข้อมูลของคณะฯ

 

 

 

1.2 มีเว็บไซต์ของคณะฯ

 

 

1.3 จำนวนวิชาที่ใช้ระบบ          

     E-learning ในการเรียน

     การสอน

 

 

 

 

 

มีฐานข้อมูลคณะฯ

 

 

 

มีเว็บไซต์คณะฯ

 

 

3 วิชา/ปีการศึกษา

 

 


แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารและการจัดการ

 

ตารางที่ 1.9 แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารและการจัดการ

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

นโยบาย

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. การดำเนินงานตาม

   แผนการบริหารและ

   จัดการคณะฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีการจัดทำแผนบริหารและ

   จัดการคณะฯ

 

2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

   บริหารคณะฯ

 

 

 

3. มีการดำเนินการประเมินผล

   สำเร็จตามแผนการบริหาร

   และจัดการคณะฯ

 

 

4. มีการประชุมคณะฯ

1.1 มีการจัดทำแผนการ

     บริหารและจัดการคณะฯ

 

1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

     และคณะทำงานต่างๆ

 

 

 

1.3 ร้อยละของโครงการตาม

     แผนบริหารและจัดการ

     คณะฯ ที่มีการประเมินผล

     สำเร็จ

 

1.4 จำนวนครั้งในการประชุม

       คณะฯ

มีแผนบริหารจัดการคณะฯ

 

มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานต่างๆ

 

ร้อยละ 80 ของโครงการทั้งหมด

 

 

 

ไม่ต่ำกว่า 9 ครั้งต่อปีการศึกษา

2. มีมาตรการควบคุมป้องกัน

   แก้ไขความเสี่ยงของคณะฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีการจัดทำแผนบริหาร

   ความเสี่ยงคณะฯ

 

 

2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ

   บริหารความเสี่ยงคณะฯ

 

 

3. มีการจัดประชุมคณะกรรมการ      

   บริหารความเสี่ยงคณะฯ

 

 

4. มีการประเมินและสรุปผล

   การบริหารความเสี่ยงของ

   คณะฯ

1.1   มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ

 

 

1.2   มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะฯ

 

 

1.3   จำนวนครั้งในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะฯ

 

1.4   จำนวนครั้งในการประเมินสรุปผลการบริหารความเสี่ยงคณะฯ

มีแผนการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ

 

มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะฯ

 

จำนวน 2 ครั้ง/ปีการศึกษา

 

 

จำนวน 2 ครั้ง/ปีการศึกษา

3. มีการจัดการความรู้เพื่อมุ่ง

   สู่ความเป็นองค์กรแห่งการ

   เรียนรู้

 

1. มีการจัดทำแผนการจัดการ

   ความรู้

 

2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

   จัดการความรู้

 

 

3. มีโครงการสนับสนุนแผนการ

   จัดการความรู้

3.1 มีการจัดทำแผนการ

     จัดการความรู้

 

3.2 มีคณะกรรมการการ

     จัดการความรู้

 

 

3.3 จำนวนโครงการสนับสนุน

มีแผนการจัดการความรู้

 

มีคณะกรรมการการจัดการความรู้

 

1 โครงการ/ปีการศึกษา


แผนกลยุทธ์ด้านการเงินและงบประมาณ

 

ตารางที่ 1.10 แผนกลยุทธ์ด้านการเงินและงบประมาณ

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

นโยบาย

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. มีแผนงบประมาณตามโครงการ

   ในแผนปฏิบัติงานประจำปี

   การศึกษา 2553

จัดทำแผนงบประมาณตาม

โครงการในแผนปฏิบัติงาน

ประจำปีการศึกษา 2553

มีแผนงบประมาณตาม

โครงการในแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2553

มีแผนงบประมาณ ตามโครงการในแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2553

2. มีการจัดทำรายรับรายจ่าย

   ของคณะฯ

จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายของคณะฯ

มีบัญชีรายรับรายจ่ายของ

คณะฯ

มีบัญชีรายรับ รายจ่ายของคณะฯ

 

 

แผนกลยุทธ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

 

ตารางที่ 1.11 แผนกลยุทธ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

นโยบาย

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. มีการจัดทำแผนการประกัน

   คุณภาพการศึกษา

ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวน การบริหารคณะฯ

จำนวนโครงการอบรมและหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา

3 โครงการ

 

 

2. มีคณะกรรมการประกัน

   คุณภาพการศึกษา

 

พัฒนาระบบและกลไกการ     ประกันคุณภาพภายใน     เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ     ประสิทธิผล ต่อการพัฒนา     คณะฯ อย่างต่อเนื่อง

จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วม

โครงการอบรมและหรือ       สัมมนา บุคลากรเพื่อการ       พัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา

4 คน

 

 

 

 

3. นักศึกษามีส่วนร่วมในการ

   ประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

80 คน/ปีการศึกษา

 

4. คณะฯ จัดทำรายงานการ

   ประเมินตนเองประจำปีอย่าง

   ต่อเนื่อง และนำผลการ    

   ประเมินไปใช้ในการพัฒนา

   การดำเนินงานประกัน

   คุณภาพ

 

รายงานการประเมินตนเองในแต่ละปีการศึกษา

มีรายงานการประเมินตนเอง

 

 
Free Joomla Templates by JoomlaShine.com