แผนงานการจัดการความรู้

 • PDF
 • พิมพ์
 • อีเมล

แผนการจัดการความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีการศึกษา 2555 (มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556) 

ปรัชญา (Philosophy) 

สร้างคน สร้างความเป็นเลิศ สร้างสรรค์สังคม

วิสัยทัศน์ (Vision) 

เก่ง แบบมืออาชีพ

รู้ ทันเทคโนโลยี

ดี ด้วยจรรยาบรรณ

สร้าง สรรค์สังคม

ปณิธาน (Pledge)

มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นเลิศด้านวิชาการ พร้อมพัฒนาสังคม

เป้าประสงค์ (CLICK)

C: รู้แจ้งด้านไอที

L: มีความเป็นผู้นำ

I : ฉลาดหลักแหลม

C: สุภาพอ่อนโยน

K: อดทน อดกลั้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

 1. มีระบบจัดการความรู้ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 2. เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในประเด็นต่างๆ
 3. 3. มีการใช้ระบบสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ 

เป้าหมายการจัดความรู้ของหน่วยงาน 

 1. 1. เพื่อให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการจัดการความรู้ และองค์กรแห่งการเรียนรู้
 2. 2. เพื่อสร้างวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในคณะมนุษยศาสตร์
 3. 3. เพื่อรวบรวมประเด็นองค์ความรู้ที่มีในหน่วยงานเผยแพร่สู่สาธารณะชนโดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
 4. 4. เพื่อผลักดันให้มีการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานและตอบสนองต่อพันธกิจของคณะ
 5. 5. เพื่อสร้างชุมชนนักปฏิบัติการจัดการความรู้ภายในคณะ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน

คณะกรรมการดำเนินงานการจัดความรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2555 

1. รักษาการคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์)     ประธาน

2. อาจารย์มนัส เกษมทรัพย์                          กรรมการ

3. อาจารย์ศุธพัฒน์ สรรพจักร                                    กรรมการ

4. อาจารย์สง่า สงค์เมือง                              กรรมการ

5. อาจารย์ชนะภัย ตันอร่าม                          กรรมการ

6. อาจารย์ขวัญลักษณ์ มิตรโสภนศิริ                กรรมการ

7. อาจารย์ดร.กรีชา ภู่ไพบูลย์                                    กรรมการ

8. อาจารย์รศ.ดร.ไมตรี โพธิ์สุข                       กรรมการ

9. นางสาววรรทณี  หัวใจเพ็ชร                       กรรมการ และเลขานุการ

10. นางสาววิลันดา สุขถาวร                          กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

ภาระหน้าที่

 1. ร่วมจัดทำแผนดำเนินงานจัดการความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2555
 2. พิจารณาปรับปรุงเว็บไซต์การจัดการความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. สรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผน

ขั้นตอนการจัดความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ลำดับ

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าร่วมกิจกรรม

การดำเนินการ

หลักฐานการรายงานผลกิจกรรม

ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้

การติดตามผลการนำความรู้ไปใช้

หมายเหตุ

Yes

On Process

No

มี

ไม่มี

1.

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมจัดการความรู้ของคณะฯ

 

มิถุนายน 2555

ผู้บริหารคณะฯ

บุคลากรในคณะฯ

ü

 

 

ü

 

Comscience.kbu.ac.th

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2555

 

2.

จัดทำแผนดำเนินการด้านการจัดการความรู้ ปี 2555

 

มิถุนายน 2555

คณะกรรมการ KM

บุคลากรในคณะฯ

ü

 

 

ü

 

Comscience.kbu.ac.th

แผนการจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2555

 

3.

สร้างเวทีแบ่งปันความรู้

ปีการศึกษา 2555

คณะกรรมการ KM

บุคลากรในคณะฯ

ü

 

 

ü

 

รายงานวาระการประชุมของคณะ

วาระการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

4.

แลกเปลี่ยนประเด็นความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ระหว่างบุคลากรของคณะฯ

 

 

ปีการศึกษา 2555

คณะกรรมการ KM

บุคลากรในคณะฯ

ü

 

 

ü

 

Comscience.kbu.ac.th

-

 

4.1

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 หัวช้อ “การจัดทำแผนกลยุทธ์”

19 กรกฎาคม 2555

คณะกรรมการ KM

บุคลากรในคณะฯ

ü

 

 

ü

 

Comscience.kbu.ac.th

วาระการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

4.2

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2 หัวช้อ “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ใช่การบรรยาย”

13 กันยายน 2555

คณะกรรมการ KM

บุคลากรในคณะฯ

ü

 

 

ü

 

Comscience.kbu.ac.th

วาระการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

4.3

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 3  หัวช้อ”วิธีการเขียนมคอ.5”

20 ธันวาคม 2555

คณะกรรมการ KM

บุคลากรในคณะฯ

ü

 

 

ü

 

Comscience.kbu.ac.th

วาระการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

4.4

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 4 หัวช้อ”เทคนิคการผลิต Power point”

21กุมภาพันธ์ 2556

คณะกรรมการ KM

บุคลากรในคณะฯ

ü

 

 

ü

 

Comscience.kbu.ac.th

วาระการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

4.5

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 5 หัวช้อ”การออกข้อสอบวัดการคิดวิเคราะห์”

30พฤษภาคม2556

คณะกรรมการ KM

บุคลากรในคณะฯ

ü

 

 

ü

 

Comscience.kbu.ac.th

วาระการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

4.6

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 6 หัวช้อ”การเขียนโครงร่างงานวิจัย”

30พฤษภาคม2556

คณะกรรมการ KM

บุคลากรในคณะฯ

ü

 

 

ü

 

Comscience.kbu.ac.th

วาระการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

5.

พัฒนาคลังความรู้ของคณะ

 

คณะกรรมการ KM

บุคลากรในคณะฯ

 

ü

 

ü

 

Comscience.kbu.ac.th

-

 

6.

สร้างระบบสารสนเทศการจัดการความรู้

 

คณะกรรมการ KM

บุคลากรในคณะฯ

ü

 

 

ü

 

Comscience.kbu.ac.th

ระบบKMภายใน Comscience.kbu.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Free Joomla Templates by JoomlaShine.com