อาจารย์ สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        ใน โลกยุคปัจจุบัน เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารและการติดต่อสื่อสารแบบไร้พรมแดน ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจเอกชน หรือภาครัฐ ได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการดำเนินงาน คอมพิวเตอร์กลายเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญดังนั้น ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ก็จะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กรและเป็นที่ต้องการของ ตลาดแรงงานเป็นอย่างมา
        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดสอนใน สาขาวิชา วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (Computer Information Science) เน้นศึกษาด้านการพัฒนา การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบสื่อสารข้อมูลการนำโปรแกรม ไปประยุกต์ใช้งาน พร้อมทั้งเน้น จริยธรรม และคุณธรรมทางวิชาชีพ

 

   
ปรัชญา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอุดมการณ์มุ่งเน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทัน สมัยเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพียบพร้อมด้วยคุณค่า คุณธรรม และคุณประโยชน์

ปณิธาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีปณิธานในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ตลอดจนมีจริยธรรม คุณธรรมและทำงานด้วยความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่ประกอบด้วยคุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์

วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดำเนินการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ

พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
2. จัดระบบการฝึกงานอย่างมีรูปแบบ
3. พัฒนาและประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกระบวนการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ
4. ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิจัย
5 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคุณธรรมสู่อาชีพ

  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสารมารถในการพัฒนา ออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูล ระบบซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องเหมาะสมต่อความต้องการขององค์กรต่างๆ
  • เพื่อ ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ก้าวทันต่อวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีความสามารถในการแก้ ปัญหาการทำงานด้วยหลักการ และเหตุผล ปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการที่มีการวางแผนและควบคุมอย่างรอบคอบ
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐาน ที่จะสามารถศึกษาต่อในระดับสูง ทางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ในวิชาชีพ มีจริยธรรม และคุณธรรม

สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
    หลักสูตร4 ปี และ มากกว่า 4 ปี ภาคปกติ
       -> แผนการเรียน
    หลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ
       -> แผนการเรียน

 
 
รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
รศ.ดร. กอบชัย เดชหาญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาจารย์ สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รศ.ดร. สมศักดิ์ มิตะถา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาจารย์ สมศักดิ์ บุญทิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อาจารย์ สง่า สงค์เมือง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สิ่งอำนวยความสะดวก

 
Free Joomla Templates by JoomlaShine.com